Apakah Terma-terma Asas Yang Perlu Ada Di dalam Sesuatu Perjanjian Jual Beli Hartanah? (Part II)

Malam ni abang FY sambung menaip semula topik mengenai terma-terma asas di dalam Perjanjian Jual Beli Hartanah yang tertangguh tempoh hari.

  1. Penyerahan dokumen pindahmilik dan pendaftaran pindahmilik.

Kebiasaannya dokumen pindahmilik akan ditandatangani oleh penjual dan pembeli sebaik sahaja keseluruhan harga jual beli telah dijelaskan daripada pembeli kepada penjual atau dalam kes bayaran baki harga jual beli dibuat secara pinjaman, dokumen pindahmilik akan ditandatangan setelah bank pembiaya memberi satu surat akujanji untuk melepaskan pembiayaan sebaik sahaja keseluruhan syarat-syarat pelepasan pembiayaan dipatuhi.

Dokumen pindahmilik yang telah disempurnakan kemudiannya akan didaftarkan di Pejabat Tanah yang berkenaan.

  1. Terma-terma perlanggaran perjanjian jual beli oleh penjual dan pembeli.

Kebiasaannya sesuatu pihak dikira melakukan perbuatan perlanggaran jika mereka gagal mematuhi tanggungjawab, peruntukan dan syarat-syarat yang dinyatakan dalam perjanjian jual beli tersebut.

  1. Penamatan perjanjian jual beli dan kesan penamatan.

Penamatan perjanjian jual beli boleh dilakukan oleh penjual jika pembeli gagal menjelaskan bayaran harga jual beli dalam tempoh masa yang telah ditetapkan atau melanggar mana-mana tanggungjawab dan terma-terma lain yang telah ditetapkan dalam perjanjian jual beli.

Sekiranya penamatan dibuat oleh penjual, maka penjual berhak untuk melucuthakkan bayaran deposit yang telah dibayar oleh pembeli dan baki harga jual beli hendaklah dikembalikan kepada pembeli.

  1. Penamatan perjanjian jual beli boleh dilakukan oleh pembeli jika penjual gagal meneruskan perjanjian tersebut tanpa apa-apa sebab yang munasabah.

Ini termasuklah penjual telah melanggar mana-mana tanggungjawab dan terma-terma lain yang telah ditetapkan dalam perjanjian jual beli atau pindahmilik gagal didaftarkan atas nama pembeli. Sekiranya penamatan dibuat oleh pembeli, maka penjual hendaklah menyerahkan kembali segala bayaran deposit dan harga jual beli yang telah dibayar oleh pembeli kepada penjual.

  1. Peruntukan berkenaan dengan pengambilan tanah oleh kerajaan.

Perkara ini berkaitan dengan terma “Leasehold” atau “Freehold“.

Kebiasaannya sekiranya hartanah tersebut ingin diambil oleh kerajaan, maka perjanjian jual beli tersebut akan ditamatkan atas persetujuan kedua-dua pihak.

  1. Lain-lain terma seperti:

i. Bayaran cukai tanah dan lain-lain cukai berkaitan dengan jual beli hartanah tersebut akan ditanggung oleh pembeli mulai daripada tarikh milikan kosong diserahkan oleh penjual kepada pembeli.

ii. Pemakaian undang-undang Malaysia terhadap transaksi jual beli hartanah tersebut.

iii. Penyerahan dokumen atau urusan surat menyurat melibatkan kedua-dua pihak.

iv. Masa adalah intipati perjanjian.

v. Kos guaman dan duti setem pindahmilik dan lain-lain bayaran akan ditanggung oleh pembeli sepenuhnya.

vi. Lampiran yang terkandung dalam perjanjian ini akan dikira sebagai sebahagian daripada perjanjian dan akan mengikat pihak-pihak di dalam perjanjian jual beli tersebut.

vii. Perjanjian tersebut akan mengikat kedua-dua pihak atau warisnya, atau wakilnya.

viii. Interpretasi perkataan-perkataan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut.

Abang FY rasa ringkasan ini sudah mencukupi anda ketahui mengenai terma-terma asas di dalam Perjanjian Jual Beli Hartanah.

Jika anda ingin tahu lebih lanjut mengenai perundangan hartanah, silalah follow page Tuan Salkukhairi Abd Sukor, seorang peguam hartanah Malaysia juga merupakan pengasas dan Mantan Presiden Persatuan Guaman Hartanah Malaysia (HartaGuam).